ОИК протоколгр.Провадия
032400001 032400002 032400003 032400004 032400005 032400006 032400007 032400008 032400009 032400010 032400011 032400012 032400013 032400014 032400015 032400016 032400017 032400046 032400047

с.Блъсково
032400032 032400033 032400045

с.Бозвелийско
032400018 032400019 032400044

с.Бързица
032400020

с.Венчан
032400041

с.Градинарово
032400028

с.Добрина
032400039

с.Житница
032400037

с.Златина
032400040

с.Китен
032400034

с.Комарево
032400036

с.Кривня
032400026

с.Манастир
032400038

с.Неново
032400027

с.Овчага
032400024

с.Петров дол
032400042

с.Равна
032400025

с.Славейково
032400029

с.Снежина
032400030

с.Староселец
032400043

с.Тутраканци
032400021

с.Храброво
032400035

с.Чайка
032400022

с.Черковна
032400023

с.Черноок
032400031

Области