Списък на СИК в община Провадия

гр.Провадия

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00044 00046 00047

с.Блъсково

00032 00033

с.Бозвелийско

00018 00019

с.Бързица

00020

с.Венчан

00041

с.Градинарово

00028

с.Добрина

00039

с.Житница

00037

с.Златина

00040

с.Китен

00034

с.Комарево

00036

с.Кривня

00026

с.Манастир

00038

с.Неново

00027

с.Овчага

00024

с.Петров дол

00042

с.Равна

00025

с.Славейково

00029

с.Снежина

00030

с.Староселец

00043

с.Тутраканци

00021

с.Храброво

00035

с.Чайка

00022

с.Черковна

00023

с.Черноок

00031
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово