Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Резултати от гласуването в машинночетим вид

Централната избирателна комисия със съдействието на Информационно обслужване АД в качеството на избран изпълнител на компютърната обработка на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в съответствие с Директива 2019/1024/EC на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторната употреба на информация в обществения сектор (обн. в официален вестник на Европейския съюз L127, стр.56 от 26.06.2019), транспонирана в българското законодателство в Закона за достъп до обществената информация, предоставят на интернет страницата си results.cik.bg пълните данни след анализ на несъответствията, приет с решение на ЦИК 2886-МИ/09.11.2023 г. в машинночетим формат заедно с метаданните им във формат, гарантиращ оперативна съвместимост – структури са в comma-separated values (CSV) формат и електронни таблици.

Данните включват описание на структурата и информация за местоположението на секционните избирателни комисии според Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), по които могат да се извършват релации с други информационни масиви от отворени данни.

Съгласно Директива 2019/1024/EC на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. „машинночетим формат“ е под формата на файл, който е структуриран така, че да позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат от него специфични данни.

Публикуване на данни в машинночетим формат от произведените избори, резултатите от които са обработени от Информационно обслужване АД, е установена практика през годините между ЦИК и избрания изпълнител на компютърната обработка на резултатите от гласуването.

изтегли