Числови данни

Централната избирателна комисия със съдействието на Информационно обслужване АД в качеството на избран изпълнител на компютърната обработка на резултатите от националния референдум на 6 ноември 2016 г., в съответствие с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор и като взеха предвид Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, адресат на което са държавите–членки на съюза в съответствие с Договорите за присъединяване, предоставят на интернет страницата си www.cik.bg пълните данни от актуализираната база данни, приета с решение на ЦИК № 3999-НР/11.11.2016 г. в машинночетим формат заедно с метаданните им във формат, гарантиращ оперативна съвместимост – структурирани в comma-separated values (CSV) формат.

Данните включват описание на структурата и информация за местоположението на секционните избирателни комисии според Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), по които могат да се извършват релации с други информационни масиви от отворени данни.

Съгласно предложението за изменение на чл. 2 „Определения от Директива 2003/98/ЕО „машинночетим” означава, че цифровите документи са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми да идентифицират надеждно отделни данни и тяхната вътрешна структура“.

Публикуване на данни в машиннообработваем формат от произведените избори, резултатите от които са обработени от "Информационно обслужване" АД, е установена практика през годините между избрания преброител и ЦИК.

Резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в машинно четим вид можете да изтеглите от тук.