Избори за народни представители | 11 юли 2021

Резултати от гласуването в машинно четим вид

Централната избирателна комисия със съдействието на Информационно обслужване АД в качеството на избран изпълнител на компютърната обработка на резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в съответствие с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор, изменена с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. (обн. в официален вестник на Европейския съюз L175, стр.1 от 27.06.2013), транспонирана в българското законодателство в Закона за достъп до обществената информация, предоставят на интернет страницата си www.cik.bg пълните данни от актуализираната база данни, приета с решение на ЦИК № 466-НС/14.07.2021 г. в машинночетим формат заедно с метаданните им във формат, гарантиращ оперативна съвместимост – структури са в comma-separated values (CSV) формат.

Данните включват описание на структурата и информация за местоположението на секционните избирателни комисии според Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), по които могат да се извършват релации с други информационни масиви от отворени данни.

Съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. „машинночетим формат“ означава файлов формат, който е структуриран по начин, по който софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.

Публикуване на данни в машиннообработваем формат от произведените избори, резултатите от които са обработени от Информационно обслужване АД, е установена практика през годините между ЦИК и избрания изпълнител на компютърната обработка на резултатите от гласуването.