Резултати от гласуването в машинно четим вид

Централната избирателна комисия със съдействието на Информационно обслужване АД в качеството на избран изпълнител на компютърната обработка на резултатите от нови и частични избори за периода 2012 г. - 2015 г, в съответствие с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор и като взеха предвид Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, адресат на което са държавите-членки на съюза в съответствие с Договорите за присъединяване, предоставят на интернет страницата си www.cik.bg пълните данни от актуализираната база данни, приета с решение на ЦИК № 2733-МИ/03.07.2013 г. в машинночетим формат заедно с метаданните им във формат, гарантиращ оперативна съвместимост - структури са в comma-separated values (CSV) формат.

Данните включват описание на структурата и информация за местоположението на секционните избирателни комисии според Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), по които могат да се извършват релации с други информационни масиви от отворени данни.

Съгласно предложението за изменение на чл. 2 „Определения от Директива 2003/98/ЕО „машинночетим” означава, че цифровите документи са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми да идентифицират надеждно отделни данни и тяхната вътрешна структура“.

Публикуване на данни в машиннообработваем формат от проведени избори, резултатите от които са обработени от Информационно обслужване, е установена практика през годините между избрания преброител и ЦИК.

Резултатите от гласуването от частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. в машинно четим вид можете да изтеглите от тук.