ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 29.09.2013 г.

община Белене
област ПЛЕВЕН

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати 4
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК (числто по буква „Б“ от протокола на ПК) 11000
В. Брой на секциите в изборния район (числото по буква „В“ от протокола на ПК) 15
Г. Брой на секционните избирателни комиии, предали протокол (числото по буква „Г“. от протокола на ПК) 15
Д. Брой на избирателните урни, предадени от СИК (числото по буква „Д“ от протокола на ПК) 15

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (числото по т. 1 от протокола на ПК) 9221
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (числото по т. 2 от протокола на ПК) 15
3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани в изборния ден (числото по т. 3 от протокола на ПК) 7
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните избирателни списъци ( числото по т. 4 от протокола на ПК) 4533

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:  
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на ПК и охрана на съответната секция (числото по т. 5, буква „а“ от протокола на ПК) 12
б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК (числото по т. 5, буква „б“ от протокола на ПК) 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:  
декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (числото по т. 6 от протокола на ПК) 7
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:  
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък ( числото по т. 7, б. „а“ от протокола на ПК) 11
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите (числото по т. 7, б. „б“ от протокола на ПК) 11
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати  
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците (числото по т. 8, б. „а“ от протокола на ПК) 50
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите (числото по т. 8, б. „б“ от протокола на ПК) 6
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите (числото по т. 8, б „в“ от протокола на ПК) 15
9. Бюлетини извън урната  
а) брой на неизползваните бюлетини (числото по т. 9, б.„а“ от протокола на ПК) 6425
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (числото по т. 9, б.„б“ от протокола на ПК) 28
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (числото по т. 9, б. „в“ от протокола на ПК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (числото по т. 9, б. „г“ от протокола на ПК) 0
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК (числото по т. 9, б. „д“ от протокола на ПК) 13

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини (числото по т. 10 от протокола на ПК) 4534
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:  
а) бюлетини, които не са по установен образец (числото по т. 11, б. „а“ от протокола на ПК): 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци (числото по т. 11, б. „б“ от протокола на ПК): 3
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя (числото по т. 11, б. „в“ от протокола на ПК): 26
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя (числото по т. 11, б. „г“ от протокола на ПК): 14
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот на избирателя със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече кандидатски листи (числото по т. 11, б. „д“ от протокола на ПК): 23
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя (числото по т. 11, б. „е“ от протокола на ПК): 19
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (числото по т. 11, б. „ж“ от протокола на ПК): 4
12. Недействителни гласове (числото по т. 12 от протокола на ПК). 89
13. Брой на действителните гласове (числото по т. 13 от протокола на ПК) 4445

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
1МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВМК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"1290
2МИЛЕНА НЕДКОВА МЪНЕВАПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА"148
3ЕМИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВМК "ДЕМОКРАТИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА БЕЛЕНЕ"731
4МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2276

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Белене

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Белене, област ПЛЕВЕН на първи тур МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВ, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 2276 действителни гласове.