ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Брезница
на 24.11.2013 г.

община Гоце Делчев

област БЛАГОЕВГРАД

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати 1
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК. (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 2970
В. Брой на секциите в изборния район 5
Г. Брой на секционните избирателни комиии, предали протокол 5

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 2872
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 0
3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани в изборния ден (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 0
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните избирателни списъци (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) 1062

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:  
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 9
б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:  
декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 0
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:  
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък (сумата от числата по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК) 0
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите (сумата от числата по т. 7, буква „б“ от протоколите на СИК) 0
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати  
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците (сумата от числата по т. 8, буква „а“ от протоколите на СИК) 0
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите (сумата от числата по т. 8, буква „б“ от протоколите на СИК) 8
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите (сумата от числата по т. 8, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
9. Бюлетини извън урната  
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 9, буква „а“ от протоколите на СИК) 1871
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на СИК) 12
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „г“ от протоколите на СИК) 8
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „д“ от протоколите на СИК) 33

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК) 1062
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:  
а) бюлетини, които не са по установен образец (сумата от числата по т. 11, буква „а“ от протоколите на СИК); 7
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци) (сумата от числата по т. 11, буква „б“ от протоколите на СИК); 8
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „в“ от протоколите на СИК); 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „г“ от протоколите на СИК); 11
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот на избирателя със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече кандидатски листи (сумата от числата по т. 11, буква „д“ от протоколите на СИК); 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „е“ от протоколите на СИК); 3
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (сумата от числата по т. 11, буква „ж“ от протоколите на СИК). 0
12. Недействителни гласове (сумата от числата по т. 12 от протоколите на СИК). 30
13. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 13 от протоколите на СИК) 1032

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
1Иса Мустафа СакалиПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1032

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Брезница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област БЛАГОЕВГРАД на първи тур Иса Мустафа Сакали, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 1032 действителни гласове.