ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 030602140
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 07.07.2013 г.

населено място гр.Варна
община Варна
област ВАРНАЧАСТ І

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати 2
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК – Приложение № 131 от изборните книжа 700

ДАННИ OT ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Общ брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателните списъи при предаването им на СИК 703
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден 4
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък в изборния ден 0
4. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък 235

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция – Приложение № 130 от изборните книжа 4
б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № 113 от изборните книжа 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК – Приложение № 11 от изборните книжа 0
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък 0
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите 0
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците 2
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите 2
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите 1
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини 461
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) 1
в) брой на недействителните бюлетини спо чл. 180 от ИК 1
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК 0
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК 2


ЧАСТ ІI

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 235
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини) както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 2
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 2
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (тези бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка бюлетина) 0
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 4
13. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 231


ЧАСТ ІII

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
5 Христо Стоянов Бозов ИК Христо Стоянов Бозов 148
9 Иван Николаев Портних ПП "ГЕРБ" 83